Авторам

Авторам

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

«Жіночий лікар» приймає до друку оригінальні статті, огляди літератури, описи клінічних випадків, лекції і тези доповідей конференцій. Електронна адреса для надсилання публікацій − mail@doctor-z.com.ua.

Статті повинні відповідати тематиці журналу, тобто стосуватися питань охорони здоров’я жінок та дітей.

Мова статей: українська та англійська.
Англійською: назва статті, ініціали й прізвища авторів; повна назва закладів, в яких працюють автори, резюме та ключові слова.
Шрифт: Times New Roman № 12, інтервал − 1,5.
Сторінки повинні бути пронумеровані.

На першій сторінці необхідно вказати ініціали й прізвище автора (авторів), назву статті, повну назву закладу (закладів), в якому працює автор, місто. Слід вказати, в якому закладі працює кожен з авторів. Для першого автора необхідно вказати телефон та e-mail для зворотного зв’язку.

Редакція залишає за собою право за необхідності скорочувати, здійснювати корекцію тексту та оформлення статті за погодження з авторами.

Оригінальні статті повинні розпочинатися з резюме і ключових слів і містити такі розділи: короткий вступ, мета дослідження, матеріал і методи дослідження, результати дослідження та обговорення, висновки. Резюме має бути українською та англійською мовами і чітко структурованим за схемою: мета дослідження, матеріали та методи, результати, обговорення, висновки, перелік використаної літератури. Підзаголовки резюме виділяються жирним шрифтом.

Випадки з практики повинні розпочинатися з резюме і ключових слів і містити такі розділи: вступ/актуальність проблеми, дані історії хвороби, дані клінічних, лабораторних й інструментальних обстежень, обговорення результатів, висновки, перелік використаної літератури.

Для випадків з практики та оглядових статей чітка структура резюме не обов’язкова.

Резюме повинні супроводжуватися ключовими словами (не менше трьох).

Скорочення слів і назв, крім загальноприйнятих скорочень мір, фізичних і математичних величин і термінів, допускається лише з першочерговим зазначенням повної назви. Вузькоспеціальні терміни необхідно розшифрувати.

Бібліографічні посилання повинні бути пронумеровані, в тексті вони подаються в квадратних дужках відповідно до списку літератури.

Таблиці повинні мати номер і заголовок.
Ілюстративний матеріал (фотографії, рисунки, схеми, діаграми) має бути підписаним. Формат зображень − TIFF, JPG (високої якості).

За додатковою інформацією звертайтеся до редакції за телефоном +38 067 214 51 66


Жіночий лікар © 2005-2024
Видається за сприяння ГС “Українська Медична Спілка”
Реєстраційне свідоцтво КВ №9559 від 27.01.2005
Угода користувача

Варіанти оплати на сайті
Телефон: (067) 214-51-66
E-mail: mail@doctor-z.com.ua
м.Київ 03150 а/с 333, вул. Предславинська 28